Category Archives: Happy Diwali Wishes in Sanskrit

Happy Diwali Wishes in Sanskrit 2015 Which You Can share with friends & Family , best happy Diwali 2015 wishes in Sanskrit

Diwali Wishes In Sanskrit 2016

Diwali Wishes In Sanskrit…. Happy Diwali Guys….. वक्रतुन्दमाहाकाय सूर्यकोटि समां प्रभा निर्विघनम कुरुमे देवा सर्व कार्येशु सर्वदा !! ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्यः सुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॐ ।। ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ ।। ॐ हूम जूम सह! ॐ भूर्भवः स्वः ! ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम… Read More »